Политика за поверителност и защита на личните данни

Защитата на личните данни на нашите клиенти, е огромна отговорност. С настоящата Политиката за защита на личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика“, „Политиката“ или „Поверителност“, ние от „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД (APN Vision Ltd.) целим да опазим от неправомерно обработване личните данни на физическите лица, които са се регистрирали като наши клиенти или са извършили покупка без регистрация на някоя от предлаганите от нас стоки в нашия онлайн магазин, намиращ се на следния интернет адрес: https://www.camera-bg.com, и които във връзка с това са ни предоставили данни за себе си.

Правна уредба
Настоящата политика е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, и относно свободното движение на такива данни, който се прилага на територията на държавите членки на Европейския съюз от 25.05.2018г. (GDPR), както и с разпоредбите на Закона за защита на личните данни на Република България.

Информация за нас
Сайта Camera-BG.com е собственост на „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД (APN Vision Ltd.), което е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 205467579, със седалище и адрес на управление: гр. Видин 3700, к-с Плиска 5.

Какво представляват личните данни?
Личните данни са всяка информация за вече идентифицирано физическо лице, или такава, чрез която то може да се идентифицира. Информация за вече идентифицирано лице може да бъде например любим продукт или продукт поставен в потребителската кошница. Ние не обработваме такава информация. Лице, може да се идентифицира с негови данни, отнасящи се до име, фамилия, адрес и други, които ние обработваме.

Същност на обработването на личните данни
Дейността по обработване представлява всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства. Например е налице обработване на лични данни, когато те се събират, записват, организират, структурират, съхраняват, адаптират, променят, извличат и др.

Кой обработва личните Ви данни?
За целите на законодателството в областта на защитата на личните данни, „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД e администратор при обработването на личните данни на физически лица, и като такъв носи отговорност за събиране и обработване на личните данни по законосъобразен начин.

Лица, чиито данни се обработват
Ние от „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД обработваме личните данни на физическите лица, които са се регистрирали доброволно като клиенти на нашия уебсайт, а именно: https://www.camera-bg.com, както и на физическите лица, които закупуват от нас стока/и без регистрация. Обработваме и лични данни на физическите лица, желаещи да ни зададат въпрос или получат от нас информация чрез формата за контакт с нас, поместена на уебсайта ни, формата за Запитване за продукт и формата за Бърза поръчка (ако е достъпна на сайта). Разглеждането на уебсайта не е свързано с регистрация и всяко лице има свободен достъп до отделните му секции. В тази връзка не обработваме личните данни на физическите лица, които не са се регистрирали на уебсайта ни като клиенти, не са закупили стока/и от нас без извършена регистрация, и не са се обърнали към „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД чрез формата за контакт с нас.

Oбработване на лични данни на лица на възраст под 16 години:
Лица на възраст под 16 години нямат право да се регистрират като наши клиенти или да закупуват без регистрация предлаганите от нас стоки в нашия онлайн магазин, намиращ се на уебсайта ни. Ние ще изтрием всяка регистрация като наш клиент, която е извършена от лице на възраст под 16 години, без разрешение на родителя или настойника му, в най-кратък срок, след узнаването на тази информация.

Ако сте на възраст под 16 години, Ви молим да не ни изпращате по какъвто и да е начин информация за себе си.

Категории лични данни, които обработваме
При закупуване на някоя от предлаганите от нас стоки в нашия онлайн магазин https://www.camera-bg.com, ние обработваме следните Ваши лични данни: име, фамилия, адрес за доставка, телефонен номер и електронна поща. Ако се регистрирате като клиент, ние обработваме следните Ваши лични данни: потребителско име и електронна поща (паролата която избирате е криптирана и не е видима за нас). Ако използвате формата за контакт с нас, „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД, ще обработва посочените от Вас име, презиме, фамилия и електронна поща. Ако използвате формата Запитване за продукт, „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД, ще обработи посочената от Вас електронна поща. Ако използвате формата Бърза поръчка (ако е налична на сайта към момента), „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД, ще обработи посоченият от Вас телефонен номер. Ние съхраняваме и информация за Вашия IP адрес. В случаите, в които е необходимо издаването на фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни, съгласно изискванията на нормативната уредба. В нашия уебсайт можем да обработваме информация посредством бисквитки (cookies), съгласно Политиката за бисквитките.

Цели и основания за обработването на личните данни
Ние обработваме лични данни на долуописаните основания и за изброените цели:

Дадено от Вас съгласие. Възможно е да обработваме Ваши лични данни на това основание в следните случаи:
– когато се регистрирате като клиент за целите на регистрацията;
– при попълване на формата за контакт с нас, с цел осъществяване на връзка с Вас;
– при попълване на формата за Запитване за продукт, с цел осъществяване на връзка с Вас;
– при попълване на формата за Бърза поръчка (ако е налична на сайта към момента), с цел осъществяване на връзка с Вас;
– при извършване на поръчка без регистрация;
– при извършване на поръчка с регистрация;

Вие може да оттеглите съгласието си за обработването на Вашите личните данни, във всеки един момент. Това трябва да стане чрез недвусмислено формулирано волеизявление, че оттегляте съгласието си да бъдат обработвани личните Ви данни за съответната цел или изцяло, адресирано до нас чрез формата ни за контакт.

За изпълнение на законови задължения на “Ей Пи Ен Вижън” ЕООД. При положение, че е налице друго основание за обработване на личните Ви данни, ако полиция, прокуратура, митнически и данъчни служби или други органи с официални функции отправят към нас искане за предоставяне на лични данни за физически лица във връзка с извършвани от тях проверки и разследвания, и ако исканията са конкретни и мотивирани, е възможно ние да сме задължени по закон да предоставим поисканите данни на тези органи. В този случай при отправено от Вас искане, възражение, жалба или оттегляне на съгласие във връзка с обработването на лични данни, данните ще бъдат използвани за целите на изпълнение на законовото задължение да бъде отговорено на институцията, отправила искането.
Сключенване на договор за продажба на стока/и между Вас и „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД. С цел сключване на договор и изпълнение на поетите от страните по него задължения.
За защита на законни интереси на „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД. Ние съхраняваме на това основание данни за сключените с Вас договори за продажба на стока/и и свързаните с тях документи, с което целим установяване на наши права и задължения по данъчното законодателство и доказване на надлежното изпълнение на договорните ни и законови задължения по тях.
На това основание ние обработваме и Вашия IP адрес.

Лица, на които е възможно да бъдат предоставени личните данни
В зависимост от конкретния случай, можем да предоставяме или да даваме достъп до Ваши лични данни на следните получатели или категории получатели:

За да изпълним законовото си задължение за водене на счетоводство, е възможно да предоставим Ваши данни на фирмата, извършваща счетоводното ни обслужване.

За доставака на закупени от Вас стока/и, в случаите, в които е необходимо използването на Куриерски служби, ние ще им предоставим Ваши лични данни, с цел своевременна доставка на правилния адрес.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Ние гарантираме, че достъпът до Вашите данни от горепосочените трети лица, може да бъде осъществен единствено съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Срокове за обработка и съхранение на данните
Съхраняваме Вашите лични данни, получени въз основа на предоставено съгласие, до момента на оттегляне на съгласието Ви или до изтриване на Вашата регистрация като клиент.

Данните Ви, предоставени по сключените с нас договори за продажба на стока/и и свързаните с тях документи, се съхраняват до изтичане на абсолютната давност по данъчното законодателство.

Какви права имате по отношение на обработването на личните Ви данни?

Вие притежавате следните права по отношение на личните си данни:

Право на достъп.
Във връзка с това си право, Вие имате възможност да получите информация дали данните Ви се обработват нас и да получите информацията, съдържаща се в настоящите политики.

Право да получите копие от личните данни, които ние обработваме.
Право на пренос на данни.
Вие имате право да получите в електронен формат личните си данни, които се обработват електронно. Можете също да поискате да прехвърлим електронно съхраняваните Ви данни директно към друг администратор на лични данни.

Право на коригиране.
След като сте установили неточности във Вашите лични данни, обратовани от нас, Вие имате право да поискате да ги коригираме. Ако констатирате, че личните Ви данни са непълни, имате право да поискате допълването им.

Право на изтриване.
Вие имате право да поискате изтриване на данните Ви в случаи, че:

– личните Ви данни вече не са необходими за целите, за които са обработени;
– Вие сте оттеглили съгласието си за обработване на данните Ви, в случай, че обработването се основава на дадено съгласие;
– ние сме заявили, че обработваме данните на основание свой или чужд законен интерес и се окаже, че Вашият интерес има предимство пред нашия респективно чуждия интерес;
– българското или европейското законодателство изискват това.

Право на ограничаване на обработването.
Това Ваше право представлява възможност да поискате да не бъдат извършвани никакви действия по повод на данните Ви, а същите само да бъдат съхранявани в следните случаи:

– когато смятате, че данните Ви са неточни, имате право да поиска да не бъдат извършвани никакви допълнитени действия с тях, докато не бъде проверена точността им;

– когато ние вече не се нуждаем от данните Ви, но Вие мислите, че тези данни са ни нужни, за да докажете, упражните и защитите свои правни претенции;

– когато Вие сте възразили срещу обработването, основаващо се на наш или чужд законен интерес, в очакване на проверка дали законното ни основание има преимущество пред Вашите интереси.

Вие ще бъдете уведомени, когато отпадне ограничението върху обработването на даннните Ви.

Право на възражение.
Ако считате, че в случаите, в които ние сме заявили, че обработваме данните Ви на основание свой или чужд законен интерес, се нарушава Ваше право, което има предимство пред нашите или чуждите права, Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви. Ако се установи, че действително Вашите интереси са с предимство, ние ще прекратим обработването на данните Ви за целите, които Вие сте оспорили.

Начин на съхранение и унищожаване на личните Ви данни
Данните Ви, които обработваме в електронен вариант се пазят на специално защитен сървър или на определен за тази цел персонален компютър, който е защитен с парола за достъп.

Съхранението и физическата защита на договорите и свързаните с тях документи, които са на хартиен носител, се извършва в специално помещение, което е защитено от масивна врата и се заключва със секретен ключ.

Документите на хартиен носител, които подлежат на унижощаване, се унищожават на специална машина (шредер).

Подлежащите на унищожаване лични данни, които са в електронен вариант, се унищожават чрез изтриване на съответните файлове или редове от базите с данни, в които те са поместени.

Подаване на жалби във връзка със защитата на личните Ви данни
Вие по всяко време можете да подавате жалби във връзка със защитата на личните си данни до компетентния за това контролен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

За връзка с нас
Напомняме Ви, че можете да се свържете с нас по въпроси, във връзка със защитата на личните Ви данни, както и да адресирате искане за ползване на някое от горепосочените Ви права, по всяко време, като ни информирате за въпросите и/или исканията си по един от следните начини:

– чрез обаждане на телефонен номер: 0882 055 552;
– чрез изпращане на съобщение на електронна поща: apnvision@abv.bg или office@camera-bg.com;
– чрез попълване на формата за контакт с нас, намираща се на нашата интернет страница на адрес https://camera-bg.com/kontakti/

Срок за отговор при зададени от Вас въпроси във връзка с обработването на данните Ви
При въпроси, свързани със защитата на личните Ви данни, ние ще Ви отговорим в разумен срок, според конкретния случай, но не по-късно от законово определения едномесечен срок.

Използвана терминология
По смисъла на настоящата политика „клиент“ е всяко физическо лице, регистрирало се като клиент на “Ей Пи Ен Вижън” ЕООД на следната интернет страница: https://www.camera-bg.com.

Право на актуализиране и изменение на Политиката
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме лични данни. В случай на такива изменения, ние ще публикуваме изменената версия на Политиката на нашия уебсайт и поради това, Ви препоръчваме периодично да проверявате съдържанието й.

Общи условия >>>

Политика за бисквитките >>>